Tuottajalähtöinen oppimisprosessi – digitaalisuus ja oppimisanalytiikka osana luovaa ilmiöoppimista

Rantakylän normaalikoululla toteutettiin OAHOT-hankkeen toisessa vaiheessa tuottajalähtöinen oppimisprosessi, jossa tutkittiin oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksia oppilaan itseohjautuvan oppimisen tukena. Tässä artikkelissa kuvataan tämän tuottajalähtöisen prosessin tausta-ajatuksia ja tämänkertaista toteutusta.

Tuottajalähtöisen tvt-pedagogiikan tausta-ajatuksena voidaan nähdä Paavolan ja Hakkaraisen (2016) kehittämä malli trialogisesta oppimisesta. Siinä oppilaat työskentelevät yhdessä ryhmissä ilmiön tai aiheen parissa ja tämän yhteistoiminnallisen työskentelyn tuloksena syntyy jonkinlainen produkti, tuote. Merkityksellistä prosessissa on myös, että tällä tuotteella on jokin käyttötarkoitus.

OAHOT-hankkeessa 5-6 luokkalaisten aiheeksi valikoitui opetussuunnitelmasta kestävän kehityksen tavoitteet Agenda 2030-hengessä. Tehtävänä oli tutustua yhden tuotteen elinkaareen ja laatia elinkaaresta multimodaalinen esitys.

Tuottajalähtöisen oppimisprosessin suunnittelu toteutettiin yhteistyössä OAHOT-hankkeen tutkijoiden, normaalikoulun opettajien ja syventävää harjoittelua suorittavien opiskelijoiden kanssa. Malli tuottajalähtöisestä tvt-prosessista voidaan tiivistää ohessa olevan kuvion mukaisesti. Huomattavaa kuitenkin on, että prosessi on jokaisella kerralla omanlaisensa. Opettajan tuntiessa omat oppilaansa, heidän osaamisensa ja tarpeensa, on prosessin design mielekästä tehdä jokaisella kerralla eri lailla, painottaen eri asioita. Kyseisessä ryhmässä iPadien käyttäminen oli jo tuttua ja erilaisia tapoja tuottaa multimodaalisia tuotoksia on jo harjoiteltu useaan otteeseen. Näin ollen ryhmälle pystyi antamaan myös vahvasti vapauksia tehdä omia luovia ratkaisuja esimerkiksi lopputuotoksen suhteen. Kokemusten ja tutkimusten mukaan oppilaan oma valinta lisää myös oppilaiden kokemaa motivaatiota ja innostusta.

Tehtävän merkityksellisyyttä lisäsi myös oppilaan mahdollisuus valita, minkä tuotteen elinkaarta he tutkivat. Prosessin päätteeksi pidetttiin kestävän kehityksen dokkarifestarit, joilla kaikki ryhmät esittelivät omat tuotoksensa. Alustana oppimisessa toimi analytiikkaa keräävä Valamis-oppimisalusta. Alustalle oli kasattu aloitusta varten tikapuita oppilaiden itseohjautuvalle oppimiselle – valmiita linkkejä ja nettilähteitä eri aiheisiin. Prosessin aikana kaikki ohjeet ja vinkkivideot tulivat aina alustalle ja sieltä niitä ryhmät pystyivät käydä myös palauttamassa mieleensä.

Arviointi oli jatkuvana osana prosessia tukemassa oppilasta. Jokaisen kerran (kaksi oppituntia) päätteeksi oppilaat tekivät itsearvioinnin. Lisäksi he täyttivät kolmeen otteeseen tutkimuskyselyn. Itsearvioinneissa pyrittiin reflektion kautta huomaamaan ja ohjaamaan omia ryhmässä työskentelyn ja itseohjautuvan oppimisen taitoja. Vertaisarviointia annettiin yhdellä kerralla toisen ryhmän jäsenten yhteistyötaidoista heitä varjostaen ja lopuksi valmiista tuotteen elinkaaren esityksestä.

Tuottajalähtöisessä prosessissa opettajan tehtävä on luoda raamit oppilaiden työskentelylle ja sen jälkeen ohjata ryhmien työskentelyä ryhmien tarpeiden mukaisesti. Osa ryhmistä toimi erittäin itseohjautuvasti ja innostuneesti, osa tarvitsi vielä enemmän aikuisen ohjausta ja tukea. Valamis-alustaa oppilaat osasivat käyttää luontevana osana oppimista. Oli selkeää, kun yhdeltä alustalta löytyi selkeästi materiaalit ja ohjeet ja sinne tehtiin myös palautukset. Näissä ei opettajan tukea oikeastaan enää tarvittu ollenkaan. Kun analytiikka ja tutkimus jakson osalta valmistuu, on mielenkiintoista nähdä, millaisia profiileja yksittäisistä oppilaista sen perusteella on hahmotettavissa.

Oppilaiden omista loppureflektioista voi lukea mielenkiintoisia havaintoja sekä sisällön oppimisesta että ryhmätyöskentelyn taitojen kehittymisestä. Oppimisen tie on välillä mukava ja hauska, välillä se myös rasittaa ja ärsyttää. Molempia tarvitaan.

”Opin jotain mutta samalla oppiminen oli hauskaa. Oppiminen oli kans ketuttavaa. Opin että ryhmäni oli mukava ja samalla ärsyttävä. Ryhmäni ei tehny mitään.niitä ei kiinnostanu mikään”

”Olen oppinut sen että olen taitava ja ahkera. Antaisin itselleni arvosanan edistynyt, koska osasin tehdä tehtävät kunnolla ja keskittyä tekemiseen ryhmässä. Olin aktiivinen ja osallistuin hyvin ryhmän tekemiseen. Tein tehtäviä kunnolla ja huolellisesti, yritin parhaani.”

”Tämän jakson aikana opin paljon siitä kuinka kuulokkeita tehdään. Jakso oli hauskaa ensimmäisestä ajatuskartta tehtävästä lopputyön esittämiseen luokalle. Jakson aikana opin myös paljon mitä käyttää OAHOT alustaa. Kyllä osa tehtävistä tuntui tuskallisilta ja ärsyttäviltä mutta kyllä niistä selvittiin. Minusta olen aktiivinen ryhmätyön tekijä. Opin myös arvioimaan muitten töitä. Parasta tässä jaksossa on ollut ryhmätyö. Hyvää oli myös luovuus siinä mitä lopputyö pystyi olla normaalistadia esityksestä minecraft maahan.”