Ohjelmointia micro:biteilla, vertaistukea ja oppilasagentteja Helsingin normaalilyseossa

Helsingin normaalilyseossa on kokeiltu uutta mallia ohjelmoinnin pariin rohkaisemiseen ja ohjelmointiosaamisen jakamiseen. Yhteistyössä Helsingin yliopiston Innokas-verkoston (https://www.innokas.fi/) ja Viikin normaalikoulun koordinoiman Innovatiivinen koulu toimii -hankkeen kanssa luotiin kevyt toimintamalli, jolla koulussa olevia ohjelmointitaitoja saataisiin levitettyä useammille oppilaille ja opettajille ja myös kouluun hankitut ohjelmoinnillista osaamista vahvistavat laitteet tulisivat laajemmin ja tehokkaammin hyötykäyttöön.

Mallin runko

1) Tutustuttavan robotiikka- tai ohjelmointityökalun käytön osaava opettaja opettaa laitteen, sovelluksen tai ohjelman käytön toisen opettajan opetusryhmälle

– 1-3 tunnin opetuskokonaisuus
– Samanaikaisopetuksena, jotta toinen opettaja vahvistaa samalla taitojaan ko. teeman kanssa
– Ryhmälle tuttu opettaja vastaa luokasta, erityisen tuen tarpeista ja työrauhasta, vieraileva opettaja pedagogisesta sisällöstä, tarvikkeista ja teknisestä tuesta
– Yhteinen opetuskokonaisuuden suunnittelu

2) Luokasta valitaan 2-5 hengen oppilasryhmä mukaan seuraavaan toteutuskertaan toiselle ryhmälle
– Tutoroppilaat auttavat laitteiden käytössä, antavat vierihoitoa ja osallistuvat yhteisiin demonstraatioihin

3) Opettaja ja tutoroppilastiimi voivat myös järjestää samalla rakenteella koulun henkilökunnalle saman tunnin täydennyskoulutuksena, kohderyhmänä esimerkiksi sopivat aineryhmät, koulunkäynninohjaajat tai erityisopettajat. Harjoittelukouluissa rakenne sopii myös opetusharjoittelijoiden koulutuskerraksi.

Mallia pilotointiin joulukuussa 2022 kahden 8. lk kanssa ja kokeilut jatkuivat kevätlukukauden 2023 alussa. Micro:bit-ohjelmointia matematiikan opetuksessaan hyödyntävä opettaja suunnitteli kahden kollegan kanssa micro:bit v2 -ohjelmointikokonaisuuden, joka opetettiin molemmille ryhmille siten, että sekä kouluttava opettaja että ryhmän varsinainen opettaja osallistuvat opetukseen. Molemmissa ryhmissä oli Python-ohjelmointikokemusta, mutta fyysiset ohjelmointivälineet, kuten nyt käytetyt micro:bitit, olivat vieraita sekä opettajille että oppilaille.

Oppilaat oppivat micro:bit-ohjelmoinnin perusteet opetuskokonaisuuden aikana ja täydensivät sillä sujuvasti ohjelmointiosaamistaan. Tuntien aikana oppilaita kannustettiin myös omiin kokeiluihin ja annetuista tehtävistä sai poiketa, jos oppilaalle tuli oma idea, jota halusi kokeilla. Joku halusi keskittyä pitkään melodiaan ja toinen keksi luoda Tamagotchin, joka kasvoi riittävän monen ruokkimiskerran jälkeen. Kokonaisuuden lopuksi ryhmästä kysyttiin vapaaehtoisia opettamaan toiselle ryhmälle niitä samoja micro:bit-taitoja, joita oli juuri opiskeltu ja muutama oppilas ilmoittautui heti vapaaehtoiseksi. Heistä saatiin tutor-oppilaat tai oppilasagentit seuraavan opetustuokion tueksi. Oppilaat olivat selvästi innossaan, kun pääsivät jakamaan tietojaan ja saivat vastuullisen tehtävän.

Opetustuokioon osallistuneet opettajat kokivat mallin pilotin onnistuneeksi ja antoivat positiivista palautetta. Kokemusten mukaan mallissa tuli hyvällä tavalla käytännönläheisesti tutuksi micro:bit-tietokone ja micro:bit-ohjelmoinnin perusteet myös heille itselleen. Samalla he saivat vinkkejä työkalun pedagogiseen käyttöön, kun pääsivät oppituntinsa yhteydessä seuraamaan välineitä käyttäneen opettajan esimerkkejä aidossa opetustilanteessa. Malli voisi toimia hyvin erityisesti pienempien oppilaiden tukena. Esimerkiksi siten, että yläluokkien oppilaista sopiva tiimi auttaa alakoulun oppilaita kokeiluissa. Monet ohjelmointityökalut sopivat hyvin alaluokkien loppuvaiheessa ja yläluokille. Tällainen yksittäiseen teemaan keskittyvä joustava tutoroppilasmalli voisi hyvin sopia aloitusaskeleeksi kouluun, jossa ei ole vakiintuneempaa tutoroppilas- tai oppilasagenttimallia, tai malli toimii tarvittaessa kattavamman mallin tukena antaen useammille oppilaille mahdollisuuden vastuutehtäviin ja osaamisen jakamiseen. Osaamisen jakaminen ja vertaistuki sekä koulun aikuisten että oppilaiden kesken on tärkeää.

Lisätietoja: Jani Kiviharju, jani.kiviharju@helsinki.fi, Helsingin normaalilyseo