Kaikille yhteinen Kolmio

– vuorovaikutteinen, oppilaskeskeinen oppimisympäristö kehittyy

Kolmio on Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun Tulliportin normaalikoululle toteutettava alkuopetuksen tiimiopettajuudessa toimiva oppimisympäristö. Kokonaisuudessaan kyse on alkuopetuksen toimintatavan muutoksesta, johon liittyy vahvasti olemassa olevien tilojen kehittäminen ja muuttaminen toimintaa tukevaksi. Uudistus sai alkunsa opettajien halusta kehittää alkuopetuksen toimintakulttuuria ja tiimiopettajuutta, mihin entiset tilaratkaisut eivät pystyneet vastaamaan riittävästi. Muutosta tuki myös tarve tehostaa koulun tilojen käyttöä oppilasryhmien määrän kasvaessa. Kolmiossa kolme luokanopettajaa vastaa lukuvuonna 2020-2021 kaikkien 2.-luokkalaisten opetuksesta yhteisellä pedagogiikalla yhteisessä tilassa. Opetussuunnitelman mukaisen oppimisympäristön järjestämisellä tuetaan tiimiopettajuutta, eriyttämistä, joustavia ryhmittelyjä, monipuolisia opetusmenetelmiä, toiminnallisuutta, positiivista pedagogiikkaa ja ilmiökeskeisyyttä.

Oppimisympäristön muutos on osa koulumme laajempaa oppimisympäristöjen kehittämishanketta FCLab.fi. FCLab.fi-hankkeen yksi keskeinen tavoite on oppimisen toimintakulttuuriin liittyvä muutos- ja kehitystyö. Hankkeessa kehitetään oppimisympäristöjä mm. oppimisen vyöhykkeiden (zones) näkökulmasta. Tavoitteellisesti suunnitellut, eri tavoin kalustetut ja varustellut vyöhykkeet mahdollistavat monipuolisen opetuksen ja hyvän oppimisen menetelmien käytön oppilaiden erilaisiin tarpeisiin vastaamisessa. Vyöhykkeet voivat olla olosuhteista riippuen täysin erillisiä tai ne voivat olla osin päällekkäisiä alueita.

Kaikille yhteisen Kolmion suunnittelussa hyödynnetään oppimisen eri vyöhykkeitä: vaikuta, syvenny, ilmaise, tutki ja luo. Vyöhykkeet eivät Kolmion toimintakulttuurissa edellytä tiettyä loogista järjestystä, vaan toimivat perustana oppimisympäristön järjestämisessä monipuoliseksi ja erilaisia oppijoita tukevaksi.

Kaikille yhteisen Kolmion toimintakulttuurin ja tiimiopettajuutemme ideologian keskiöön nousi vaikuttamisen vyöhyke, sillä haluamme, että oppimisympäristö kehittyy vuorovaikutteisena, oppilas keskiössä. Oppimisympäristön tulee tukea sekä oppimista, että opetuksellista vuorovaikutusta, jossa koko yhteisö ja toimintakulttuuri ovat muovaamassa toimintatapoja: se rakentuu erilaisista, osittain päällekkäisistä tiloista, jotka on tarkoitettu erilaiseen toimintaan (Lonka 2015, teoksessa Kattilakoski 2018).

Vaikuttamisen (influence) vyöhykkeellä tärkeässä osassa ovat vuorovaikutus ja osallisuus. Näiden halutaan toteutuvan oppimisympäristön kaikilla tasoilla. Kaikille yhteinen Kolmio halutaan nähdä vuorovaikutteisena ympäristönä, jossa oppilas on keskiössä. Yhteisessä arjessa huomioidaan ihmissuhteet ja huolenpito. Opetus on monimuotoista ja perustuu yhteistyöhön. Työskentelyssä korostuvat vuorovaikutus, aktiivisuus, osallistuminen, vaikuttaminen, toiminnallisuus ja ryhmätoiminta. Opetussuunnitelma ohjaa opettajia tukemaan oppilaan kehittymistä oman oppimisprosessinsa omistajaksi. Oppilaan tulee voida vaikuttaa omaan oppimisprosessiin ja tulla siitä tietoiseksi. Ryhmän toiminnan kehittämisessä oppilaiden halutaan tulla kuulluiksi ja päästä vaikuttamaan.

Syventymisen (immerse) vyöhykkeellä korostuvat oman työn suunnittelu, itselle sopivien työskentelytapojen valitseminen, oppilaan yksilölliset oppimispolut sekä itsenäinen työskentely. Syventymisen vyöhykkeellä rauhoitutaan ja keskitytään esimerkiksi kirjojen parissa. Kolmiossa syventymisen vyöhykkeeksi on suunniteltu perinteistä luokkatilaa, jossa on oma työskentelypaikka 26 oppilaalle ja mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn. Tämän lisäksi on myös täysin erillinen oma tila rauhoittumiseen ja rentoutumiseen, “RR-tila”. Kaikki turha on karsittu tilasta pois, ja se sisustetaan rauhoittumista ja rentoutumista tukevin värein ja materiaalein. RR-tilassa on lupa vain olla, itsekseen tai pienessä ryhmässä.

Ilmaisun (express) vyöhyke sopii hyvin erilaisiin kehollisiin ja motorisiin harjoituksiin, liikkumiseen sekä vuorovaikutustilanteisiin, ilmaisuharjoituksiin ja draamaan. Oppimisen eheyttäminen musiikin, suomen kielen, liikunnan ja musiikin osalta on ilmaisun vyöhykkeellä luontevaa. Oppilaita kannustetaan itseilmaisuun, omien ideoiden näkyväksi tekemiseen, mielipiteiden esittämiseen ja argumentointiin. Ilmaisun vyöhyke Kolmiossa on yhteinen iso tila, joka muuntuvilla ratkaisuilla on mahdollista muuttaa monenlaiseen toimintaan. Tilaan on suunniteltu mm. “Lukusoppi”, jonne voi kääriytyä kirjojen maailmaan. Lisäksi ilmaisun vyöhyke on jaettavissa väliverhoilla pienempiin työskentelytiloihin.

Tutkiva (explore) ja luova (create) vyöhyke soveltuu havainnointiin, tiedonhakuun ja -hallintaan, prosessointiin, ongelmanratkaisuun sekä projektityöskentelyyn. Luovuuden vyöhyke on mielikuvitukseen, kekseliäisyyteen ja innovatiiviseen tekemiseen, teknologiaan ja mediakasvatukseen soveltuvaa aluetta, jossa onnistuvat myös taideaineiden tehtävät. Tutkiva ja luova vyöhyke, Kolmion “olohuone” on suunniteltu tilaan, jossa tutkimiseen ja luovuuteen kannustavat välineet, kuten matematiikan havainnollistamis- sekä toimintavälineet, ovat jatkuvasti lapsen saatavilla hyllyillä. Kalusteita on vähän ja ne ovat siirreltävissä niin, että luovuudelle saadaan raivattua fyysistä tilaa. Tilaan on lisäksi suunniteltu lattiakuvioita, jotka mahdollistavat toiminnallisen opetuksen vaivattomasti. Luovuuden vyöhykkeelle Kolmioon on sijoitettu myös soittimia yhteistä musisointia varten.

Oppimisympäristön tulee itsessään mahdollistaa erilaista oppimista ja monipuolisia työskentelytapoja. Tilan tulee olla muunneltavissa. Tämä varmistetaan kalusteiden ja laitteiden siirreltävyydellä ja säilytystilojen toimivuudella. Oppimisympäristössä toimivien tulee kokea tila viihtyisäksi ja innostavaksi. Innostavat värit, kalusteet ja pintamateriaalit tukevat oppimista. Tilaa suunnitellessa huomioidaan pienet oppilaat tilan käyttäjinä: tarvikkeiden tulee olla helposti saatavilla ja innostavia. Alkuopetuksen oppilaiden tavoitteet ja tarpeet ovat hyvin erilaiset kuin isompien oppilaiden.

360-kierrokselle kolmioon pääset tästä. Tervetuloa tutustumaan!