FCLab.fi jatkuu – FCLab V sai rahoituksen

FCLab.fi V -hankkeen uusi hankekausi sai rahoituspäätöksen toukokuussa 2023. Jatkamme aktiivisena Opetushallituksen rahoittamana kansallisena hankkeena kehittäen eri puolilla Suomea uusia oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa. Verkosto edistää opetusteknologian käyttöä ja kehittää uusia opiskelukäytänteitä. FCLab-toiminta jatkuu 2023-2025 kaikissa kymmenessä yliopistollisessa opettajankoulutusyksikössä eri puolilla maata.

Suomen FCLab-verkosto edistää digitaalista oppimista kehittämällä innovatiivisia oppimisympäristöjä ja tukemalla digitaalisen osaamisen jalkauttamista. Hanke toteuttaa laajaa tutkimus-, kokeilu- ja kehitystyötä ja kehittää yleistettäviä toimintamalleja yhteistyössä eri yhteistyötahojen sekä verkostojen kanssa.

FCLab pyrkii kehittämään labien lisäksi koko koulua ja sen lähialuetta vyöhykkeellisenä oppimisympäristönä. Toiminta kattaa koko maan ja toimintamalleja esitellään ja jalkautetaan laajasti oppilaitosten yhteistyön, koulutusten, julkaisujen ja alan tapahtumien kautta. Hanke toimii erittäin aktiivisesti eurooppalaisessa FCL-verkostossa ja tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Tavoitteita FCLab V -hankkeessa:

1. Edesauttaa koulujen digitalisaatiota ja digitaalisen osaamisen kehittymistä, kehittää koulun toimintakulttuuria, oppilaiden osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa tunnetta digitaalisesta kyvykkyydestä. Samalla ICT-käyttökokemus paranee. Tavoitteena on myös tuottaa tukimateriaalia vastaamaan valtakunnalliseen tarpeeseen, tukea kouluja materiaalien käyttöönottovaiheessa ja toteuttaa tarvetta vastaavaa täydennyskoulutusta.

2. Eurooppalainen yhteistyö on keskeistä yhteiskehittämisessä. FCLab-verkosto on saavuttanut merkittävän aseman Schoolnetin FCL-verkostossa. Kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön ja tutkimustoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat innovatiivisten oppimisympäristöjen ja monipuolisten pedagogisten käytänteiden kehittäminen. Yhteistyö mahdollistaa myös uusien ideoiden ja käytäntöjen laajemman jakamisen, mikä osaltaan edistää pedagogisten käytänteiden muutosta ja sitä kautta parantaa myös oppimista.

3. Kehittää peruskoulun digipedagogiikkaa yksinkertaisista tiedonhakua ja opitun kertaamista korostavista työtavoista kohti oppilaan omaa aktiivista toimijuutta ja luovaa digitaalista tuottamista mahdollistavia malleja. Luovan tuottamisen prosesseissa oppilaan on mahdollista kokea merkityksellisyyttä ja oppimisen iloa. Tavoitteena on kehittää mallia, joka ohjaa opettajaa havaitsemaan digitaalisen tuottamisen mahdollisuuksia erilaisissa oppimiskonteksteissa.

4. Löytää oppilaskeskeisiä ratkaisuja, joiden monistaminen on mielekästä. FCLab toimii pilotoijana etsien lukuisista mahdollisuuksista parhaimpia ja siten osaltaan edistää koulujen viisaita teknologiavalintoja. Tavoitteena on, että opettajien ymmärrys teknologian tarjoamista mahdollisuuksista laajenee. Hankkeessa jatketaan tuotekehittelyä ja opetusteknologian välineistön konkreettista testaus- ja koekäyttöä kotimaisten ja KV-kumppanien kanssa.

5. Hyödyntää tekoälyä ja sen käyttöä oppimisessa. Tekoäly tulee vaikuttamaan kaikkien elämään, joten se tulee tuoda tasa-arvoisesti osaksi oppilaiden arkea niin oppimisen kohteena kuin oppimisen välineenä. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on saada tekoäly tehostamaan opetusta ja tarjoamaan yksilöllisempää ja osallisuuskokemuksen lisäävää tukea oppimiseen.